ข่าวประชาสัมพันธ์

วิสัยทัศน์/ภารกิจงาน

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) ศึกษา วิเคราะห์ ดำเนินการ และส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
(ข) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ค) ดำเนินงานสารสนเทศเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษา
(ง) ดำเนินการวิเคราะห์ และปฏิบัติงานระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(จ) ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ฉ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร


Card image
นายพงศธร ช่างปัด

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริม
การศึกษาทางไกลฯ


Card image
นายสุรพงษ์ สุวรรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ
ระบบบริหารเครือข่ายสารสนเทศ


Card image
นายณัฏฐ์วัฒน์ วงศ์สว่าง

ลูกจ้างชั่วคราว
งานธุรการ , งานข้อมูลสารสนเทศ